Drivmedel och sm?rjmedel utg?r blodomloppet i system och maskiner, d?r produktens kvalitet har direkt p?verkan p? prestanda, drifts?kerhet och underh?llskostnader. Analyserna hj?lper dig att undvika obehagliga ?verraskningar och kostsamma driftstopp genom kontroll av produktens kvalitet och f?r att f? diagnostik ?ver systemets kondition.?

Element erbjuder bred kompetens och resurser f?r analyser och utredningar av drivmedel och sm?rjmedel. V?rt laboratorium ?r Sveriges st?rsta och ?ldsta f?r oberoende analys av drivmedel och sm?rjmedel, med en mycket bred analyspark f?r rutinanalyser, analyser av specialkarakt?r och f?r tekniska utredningar.

Elements analyser utf?rs enligt internationella ASTM, ISO, EN, IP-standarder, MIL-specifikationer mm, och v?r ISO/IEC 17025-ackreditering t?cker en m?ngd olika analysmetoder. Provresultaten granskas alltid av v?ra tekniska experter, och vi hj?lper dig g?rna vidare med tolkning av provresultat.

V?ra kunder ?r petrokemisk industri, maskintillverkare, maskin?gare och driftsentrepren?rer inom flyg, f?rsvar, energi, transport och processindustri, samt f?rs?kringsbolag.??

Analystj?nster

Analys av drivmedel och flytande br?nslen

Kvalitetskontroll, tillst?ndskontroll och tekniska utredningar f?r drivmedel och flytande br?nslen avsedda f?r dieselmotorer och gasturbiner. Anv?ndningsomr?den ?r t ex fordon, fartyg, flygfarkoster och fasta applikationer f?r energiproduktion.

Analystj?nster

Oljeanalys och kvalitetskontroll av sm?rjmedel

Oljeanalys f?r tillst?ndskontroll av oljesmorda system, t ex gasturbiner, f?rbr?nningsmotorer, hydraulik, transmissioner och sm?rjfett. Vi erbjuder ?ven kvalitetskontroll av nya och lagrade sm?rjmedel samt tekniskt utredningsst?d.

Utredningar

Tekniska utredningar, driv- och sm?rjmedel

Vi erbjuder tekniskt utredningsst?d vid kvalitets- och lagringsfr?gor, produktutveckling och som oberoende part i samband med haverier. V?ra utredare ?r erfarna materialingenj?rer och kemiingenj?rer.

Kvalitetsfr?gor, produktutvecklingsst?d och haveriutredningar

Resultaten av utredningen sammanst?lls ofta i en skriftlig teknisk rapport. Vi erbjuder ?ven andra presentationsformer; t.ex. redovisning av resultat i form av ett tekniskt f?redrag eller en utbildning. I vissa fall kan en utredning resultera i en uppsatt provningsmetod p? v?rt laboratorium eller i er verksamhet.?

F?r att v?ra utredningsingenj?rer skall vara v?l uppdaterade inom ?mnesomr?det deltar vi regelbundet p? internationella tekniska konferenser, sitter med i tekniska kommittéer och genomf?r digital omv?rldsbevakning. Dessa n?tverk och informationskanaler f?rst?rker den samlade kunskap och erfarenhet som vi f?r genom de hundratals tekniska utredningar som vi utf?r ?rligen inom drivmedel och sm?rjmedel.?

Offert

Arbetet p?b?rjas med att v?ra experter s?tter oss in i era tekniska krav och ?nskem?l. Detta ing?r ofta i offertstadiet, men vid komplicerade fr?gest?llningar kan en f?rstudie kr?vas vilket i s? fall offereras separat. Resultatet av kravanalysen resulterar i en offert med v?rt f?rslag p? tekniskt genomf?rande av utredningen.?

Genomf?rande

Genomf?randet kan inneh?lla informationsinh?mtning (t.ex. s?tta oss in i relevanta standarder, rutiner och/eller tidigare forskning), bes?k i er verksamhet, provning p? laboratoriet eller hos v?ra samarbetspartners, avst?mningsm?ten, tolkning och analys av resultat samt skriftlig sammanst?llning.

?Tekniska utredningar, genomf?rande

Omfattningen av en utredning kan variera stort beroende p? fr?gest?llning, allt fr?n n?gra f? timmar till flera m?naders arbete.?

Till v?rt f?rfogande har vi ut?ver utredningsingenj?rernas gedigna kompetens ett v?lutrustat laboratorium specialiserat p? analys av kemiska och fysikaliska egenskaper p? driv- och sm?rjmedel.?

N?r ni anlitar Element kan ni alltid k?nna er trygga med att vi:??

  • Tar h?nsyn till s?kerhetsaspekter kring m?nniska och milj? vid genomf?randet av utredningen, eller i de rekommendationer som vi l?mnar utifr?n de resultat vi kommit fram till.
  • V?rnar om att resultaten av utredningen inte sprids till obeh?riga utan ert godk?nnande.
  • Arbetet utf?rs systematiskt och att utrustning som anv?nds ?r l?mplig f?r anv?ndningsomr?det samt att metoder som till?mpas ?r v?l utprovade och dokumenterade.?
  • Samarbetar med er (och vid behov med andra leverant?rer) f?r att p? b?sta s?tt uppfylla era krav och ?nskem?l i utredningen.??
Uppf?ljning

Efter en genomf?rd utredning vill vi vara s?kra p? att ni ?r n?jda med och f?rst?tt inneb?rden av resultaten. Vi genomf?r d?rf?r ofta ett uppf?ljningssamtal eller m?te innan utredningen avslutas. I samband med detta tar vi g?rna emot era synpunkter p? eventuella f?rb?ttringar.?

Kontakta oss f?r mer information

?